Історія кафедри

Історія діяльності кафедри математики і фізики

Відлік діяльності кафедри математики і фізики львівського періоду функціювання Української академії друкарства починається з 1946 року. В цьому році була заснована кафедра фізики і математики, яка забезпечувала підготовку студентів з фізики, математики та електротехніки. У 1962 році на базі цієї кафедри було утворено дві окремі кафедри: вищої математики та фізики і електротехніки. Згодом кафедра фізики і електротехніки була перейменована в кафедру фізики у зв’язку з утворенням на її базі нової кафедри –кафедри автоматизації і комплексної механізації процесів поліграфічного виробництва. Кафедра вищої математики у 1989 році була реорганізована в зв’язку з новими потребами у підготовці спеціалістів в кафедру вищої математики і обчислювальної техніки. В 1992 році ця кафедра отримала назву «Кафедра вищої математики і теоретичної механіки» у зв’язку з утворенням на її основі нової кафедри – кафедри прикладної математики. У 1997 році кафедра вищої математики та теоретичної механіки і кафедра фізики були об’єднані в одну кафедру математики і фізики. За період з 1946 р. по 2002 р. названі кафедри послідовно очолювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Васильєв С.П., Лазебник Д.Д., Лісевич Л.М., Лозовий Б.Л., Парасюк Л.С., Гембара В.М., Козак П.П., Герасимчук Р.В., Пушак Я.С., доктор технічних наук, професор Фуртак С.П. З 2011 року кафедру математики і фізики очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Кульчицький А.Д.

Хронологія історії кафедри математики і фізики

1946 – заснована кафедра фізики і математики

1962 – на базі кафедри фізики і математики створено кафедру вищої математики

1989 – кафедра вищої математики отримала назву «кафедра вищої математики і обчислювальної техніки»

1992 – кафедра отримала назву «кафедра вищої математики і теоретичної механіки»

1997 – на базі кафедр вищої математики і теоретичної механіки та кафедри фізики утворено кафедру математики і фізики

Персонал кафедри

Кульчицький Антоній Дмитрович

Antonii Kulchytskyi

Docent, Mathematics and Physics Department Ukrainian Academy of Printing


Date of birth: June 19 . 1949
Place of birth: Lviv, Ukraine
Education: 1966 – 1971: Student of Physical Faculty Ivan Franko National University of Lviv;
Position: Docent, Mathematics and Physics Department Ukrainian Academy of Printing
Scientific degree :  Candidate of Physical and Mathematical Sciences (PhD)
Academic status :  Associate Professor
Research interests : By applying the dipole of the colour centres, we have developed the methods of calculation of the relations between the parameters of the photoinduced optical anisotropy of cubic crystals in different absorption bands of similar anisotropic centres in the work.

Articles:
1. Кульчицький А. Д. Оптичний дихроїзм - центрів забарвлення в кристалах – // Поліграфія і видавнича справа. - №3 ( 67), 2014. - С. 47-50.
2. Кульчицький А. Д. , Пірко І. Б. Салапак В. М. Методика розрахунку фото- індукованої оптичної анізотропії кубічних кристалів // Українська академія друкарства. Наукові записки. - №1 (54), 2017. - С.40-44.
3. А. Д. Кульчицький, І. Б. Пірко, В. М. Салапак, О. В, Семотюк Фотоіндукована анізотропія в смугах поглинання МА+- центра забарвлення кристалу SrCl2 K // Українська академія друкарства. Наукові записки. - №1 (56), 2018. - С. 107-115.
4. А. Д. Кульчицький, , О. В, Семотюк Програмне забезпечення розрахункових робіт при вивченні фотоіндукованої анізотропії кубічних кристалів // Збірник наукових праць ДРУКОТЕХН. – 2018. - С. 74 – 77.

Коляда Ростислава Василівна

Rostyslava Kolyada

Associated professor

Mathematician, PhD

Research Interests
Linear algebra, theory of matrices, matrix polynomial Lectures
Linear algebra and analytic geometry
High mathematic
Probability theory
Probability theory and mathematic statistic
Author of over 100 scientific papers and methodic findings
Books
• Коляда Р.В., Пушак Я.С., Мельник І.О. Практикум з теорії ймовірностей і математичної статистики. Львів: Українська академія друкарства, 2010. – 183 с.
• Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О.М. Вища математика в задачах і прикладах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано МОН України/ – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 528 с. – ISBN 978-966-2025-91-0.
• Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О.М. Вища математика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано МОН України/ Видавництво «Магнолія 2006» – Львів, 2014. – 342 с. – ISBN 978-966-665-942-5.
• Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О.М., Пирч Н.М. Теорія ймовірностей. Навч. посібник / Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 250 с.
Scientific papers and Conference Reports
• R.V.Kolyada, O.M.Melnyk.. Some properties of determinants of the spatial matrices. 8th International Algebraic Conferens. Iuly 5-12 (2011), Lugansk, Ukraina, – P.167.
• R.V.Kolyada, O.M.Melnyk. Linearization of spatial matrix polynomials// International Mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolaiv V.O.Sychomlinsky National University, 2012. – 240 p. 13-19. 06. 2012 . – P. 141.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Просторові матриці: проблеми і перспективи // Вісник УАД, 2012. С. 71-75.
• О.М.Мельник, Р.В.Коляда. Про приведення многочленних матриць над полем до блочно-діагонального вигляду. // IX Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні 8-13 липня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 240.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Деякі питання розкладу просторових матриць на множники// Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів 4-7.02.14. – Українська академія друкарства, 2014. – С. 109.
• O.M. Melnyk, R.V. Kolyada. Onmonic divisors of polynomial matrices. // Book of abstracts jf the International Algebraic Conference dedicated to the 100th anniversary of L.A.Kaluzhnin will be held on July 7-12, 2014 Taras Shevchenko National University of Kyiv. –– P. 102.
• Коляда Р. В., Мельник О.М. Структура і властивості визначника просторової матриці // Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства). Науково-технічний збірник. Випуск 3 (67) / 2014. – С. 50-54.
• Коляда Р. В., Мельник О.М. Нормальна форма многочленних матриць відносно напівскалярної еквівалентності // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів .02.15. – Українська академія друкарства, 2015. – С. 87.
• Коляда Р.В. Звідність унітальних матричних многочленів до трикутного вигляду // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів 17.02.16. – Українська академія друкарства, 2016. – С. 124.
• Коляда Р. В., Мельник О.М. Про напівскалярну еквівалентність поліноміальних матриць // Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (36) 2016. – С. 83 - 88.
• Melnyk O.M., Kolyada R.V. On square roots of integer matrices. // 11-th International Algebraic Conference in Ukraine July 03-07. Kyiv, 2017. Abstracts. – Р. 87.
• Коляда Р. В., Мельник О.М. Локалізація характеристичних коренів регулярних матричних многочленів. // Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (38) 2017. – С. 66 – 69.
• Коляда Р.В. Звідність поліноміальних матриць до клітково-діагонального виду \ Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства 16-19 лютого 2017 р. Тези доповідей. с. 117.
• Коляда Р.В. Звідність поліноміальних матриць до простіших видів // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства 27 лютого – 2 березня 2018 р. Тези доповідей. С. 119.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Умови розкладу матричних многочленів на лінійні множники // Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (40) 2018. – 5 с.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Розклад матричних многочленів на лінійні множники // «Інформаційні технології друкарства» ДРУКОТЕХН-2018, збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) VII міжнародної науково-технічної конференції, м. Львів, 15-16 листопада 2018 р. – Укр. акад. друкарства, 2018. – С. 71-73.
• Коляда Р. В., Мельник О. М. Умови розкладу матричних многочленів на лінійні множники // Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (40) 2018. – 5 с.
outstanding work
• Коляда Р.В., Петричкович В.М. Диагонализация матричных многочленов //16 Всесоюзная алгебраическая конференция. Тезисы сообщений. Ч. 2. – Ленинград, 1981. – С. 72.
• Коляда Р.В., Петричкович В.М. О приводимости многочленных матриц к диагональному виду //Математические методы и физико-механические поля. 1985, вып. 21. – С. 29-32.
• Коляда Р.В. Приводимость матричных многочленов к треугольному виду //17 Всесоюзная алгебраическая конференция (14-17 сентября 1983 г.). Тезисы сообщений. – Минск, 1983. – С. 105.
• Коляда Р.В. Один метод нахождения коэффициентов характеристического многочлена полиномиальной матрицы // 19 Всесоюзная алгебраическая конференция (9-11 сентября 1987 г.). Тезисы сообщений. – Ч.1. – Львов, 1987. – С. 139.
• Коляда Р.В. О некоторых свойствах коэффициентов характеристи¬ческого многочлена полиномиальной матрицы //Методы исследования дифференциальных и интегральных операторов. – Киев: Наукова думка, 1989. – С. 103-106.
• Коляда Р.В. Об одновременном вычислении коэффициентов характе-ристического многочлена и присоединенной полиномиальной матрицы //Международная конференция по алгебре, посвященная памяти А.И.Мальцева (1909-1967). Новосибирск, 21-26 августа 1989 г. Тезисы докладов по теории колец, алгебр и модулей. /Институт математики СО АН СССР. – Новосибирск, 1989 г. – С. 69.
• Коляда Р.В. Построение матричных многочленов с предписанными инва-риантными множителями // 6 симпозиум по теории колец, алгебр и моду-лей, Львов, 11-13 сентября 1990 г. Тезисы сообщений /Львовский госуни-верситет им. И.Я.Франко, Институт прикладных проблем механики и математики АР УССР. – Львов, 1990. – С. 72.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Об однородной факторизации матричных многочленов //Международная конференция по алгебре, посвященная памяти А.И.Ширшова (1921-1981). Барнаул, 20-25 августа 1991 г. Тезисы докладов по логике и универсальным алгебрам, прикладной алгебре /Институт математики СО АН СССР, Новосибирск, 1991. С. 68.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. О подобии и разложимости на множители одного класса матричных многочленов //Республиканская научно-методическая конференция, посвященная 200-летию Н.И.Лобачевского. Одесса, 3-8сентября 1992 г. Тезисы докладов. Часть 1 /Одесский госуниверситет им. И.И.Мечникова, Одесса. С. 20-21.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. До питання про розкладність многочленної матриці на множники //Шоста Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Київ, 15-17 травня 1997 р. Матеріали конференції /Національний технічний університет України , Київ, 1997. С. 210.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Факторизація однорідних многочленних матриць від двох змінних //Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина 1. – Київ: Інститут математики НАН України, 1998. – С. 279-282.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Одночасне обчислення коефіцієнтів характеристичного многочле-на і взаємної матриці //Прикладна математика. Вісник Державного університету "Львівська політехніка", № 341. – Львів, 1998. – С. 136-140.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Про коефіцієнти характеристичного многочлена однорідної многочленної матриці від двох змінних і її факторизацію. //Українська академія друкарства. Наукові записки. Випуск 1. – Львів, 1999. – С.124-125.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. До питання про звідність многочленних матриць до простіших видів //Дев’ята Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М. Кравчука. Київ, 16-19 травня 2002 р., Матеріали конференції. – К.: НТУУ "КПІ", 2002. – С. 307.
• В.Прокіп, Р.Коляда, О.Мельник. Про структуру матриць над адекватним кільцем //Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Сучасні проблеми математики. – Львів, 2003. – С. 485-486.
• O.Mel`nyk, R.Kolyada. About semiscalar equivalence of polynomial matrices /4th International Algebraic Conference in Ukraine – Lviv, 4-9. 08. 2003. – P. 150-152.
• Коляда Р.В., Мельник О.М, Прокіп В.М. Про факторизацію багаточленних матриць над полем нульової характеристики //Українська академія друкарства. Наукові записки. Випуск 6. – Львів, 2003. – С. 114-117.
• O.Mel`nyk, R.Kolyada. Semiscalar equivalence of polynomial matrices //International Meeting on Matrix Analysis and Applications Dec 14-16 (Sunday - Tuesday), 2003. – Nova Southeastern Universi-ty, Fort Lauderdale, Florida, USA. – р. 8-9.
• Мельник О.М., Коляда Р.В. Про звідність одного класу наборів многочленних матриць напівс-калярно еквівалентними перетвореннями до простіших видів. Десята Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М. Кравчука. Київ, 13-15 травня 2004 р., Матеріали конференції. – К.: НТУУ "КПІ", 2004. – С. 256.
• О.Mel’nyk, R.Kolyada. On the semiscalar equsvalence of polynomial matrices over a field. 5th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. Juli 20-23, 2005, Odessa. – P. 135-136.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Лінеаризація матричного многочлена і диференціальні рівняння. //ХШ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука 13-15 трав. 2010 р., Київ: Матеріали конф. – К:, 2010. – С. 253.

Коляно Ярослав Юрійович

Коляно Ярослав Юрійович

Доцент кафедри математики і фізики

Коляно Ярослав Юрійович народився у м. Львові. Навчався у львівській СШ №87, яку закінчив із золотою медаллю. Приймав участь у районних та обласних олімпіадах школярів з математики. Був слухачем юнацької математичної школи при Львівському держуніверситеті. Був студентом факультету прикладної математики і механіки (спеціальність механіка) Львівського держуніверситету ім. Ів. Франка, який закінчив з відзнакою. У студентські роки брав активну участь у русі студентських будівельних загонів.

Після закінчення університету поступив у стаціонарну аспірантуру на кафедру механіки факультету прикладної математики та механіки Львівського держуніверситету (ЛДУ). У 1990 році в Київському університеті захистив кандидатську дисертацію, за матеріалами якої виступав у Львівському, Московському, Київському, Єреванському університетах, інституті кібернетики Естонії та багатьох конференціях.

У листопаді 1991 р. був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри вищої математики і обчислювальної техніки Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова (нині Українська академія друкарства). З листопада 1993 р. – старший викладач, з лютого 1999 р. – доцент кафедри математики і фізики УАД. За період роботи опублікував 53 наукові праці з теплопровідності, термопружності, пружності та проблем поліграфії (пакування і сушіння поліграфічної продукції), 8 методичних вказівок і 1 збірник задач. Керував трьома дипломними і двома магістерськими роботами, був науковим консультантом двох кандидатських дисертацій. Брав активну участь у студентській науковій роботі. Під керівництвом доц. Коляно Я.Ю.: студенти потоків, на яких викладав вищу математику, систематично займали перші місця на проведених за останні роки олімпіадах УАД з математики; студентські наукові роботи, що брали участь у студентських наукових конференціях УАД, відзначені грамотами і дипломами за призові місця; ряд студентів опублікували статті та тези у наукових журналах і виданнях УАД, зайняли призові місця на міжнародних конкурсах і Всеукраїнській олімпіаді з математики. З 2005 року є членом вченої ради факультету комп’ютерно-поліграфічної інженерії. Нагороджений подякою та грамотою ректорату за 2004, 2008 роки.

Інформація станом на 2010 рік

Пушак Андрій Степанович

Andriy Pushak

Associated professor of chair of Mathematic and Physic


Date of birth: December 08, 1978
Place of birth: Lviv region, Ukraine

Education
1995-2000: Student of Physical Faculty of Ivan Franko National University of Lviv;
Professional Employment
2012-till now: PhD of Solid State Physic, Associated professor of chair of Mathematic and Physic.
Research interests
Luminescent and scintillation properties of halide compounds doped by rare earth ions
Main publications
Articles:
1. P.V.Savchyn, V.V.Vistovskyy, A.S.Pushak, A.S.Voloshinovskii, A.V.Gektin, V.Pankratov, A.I.Popov. Synchrotron radiation studies on luminescence of Eu2+-doped LaCl3 microcrystals embedded in a NaCl matrix. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. – 2012. – Vol. 274. – P. 78–82.
2. A.S.Pushak, P.V.Savchyn, V.V.Vistovskyy, T.M.Demkiv, J.R.Dacyuk, S.V.Myagkota, A.S.Voloshinovskii. Luminescence of BaCl2:Eu2+ particles dispersed in the NaCl host excited by synchrotron radiation. J. of Luminescence. – 2013. – Vol. 135. P. 1–4.
3. T. S. Malyy , V. V. Vistovskyy, Z. A. Khapko, A. S. Pushak, N. E. Mitina, A. S. Zaichenko, A. V. Gektin, and A. S. Voloshinovskii. . Recombina-tion luminescence of LaPO4-Eu and LaPO4-Pr nanoparticles. J. Apply Physics. – 2013. – Vol. 113. – 224305.
4. V.Vistovskyy, T.Malyy, A.Pushak, A.Vas’kiv, A.Shapoval, N.Mitina, A.Gektin, A.Zaichenko, A.Voloshinovskii. Luminesce-nce and scintillation properties of LuPO4-Ce nanoparticles. J. of Luminescence. – 2013. – Vol. 145. – P. 232–236.
5. A.Pushak, V.Vistovskyy, A.Voloshinovskii, P.Savchyn, O.Antonyak, T.Demkiv, Yu.Dacyuk, S.Myagkota, A.Gektin. Luminescent properties of BaCl2-Eu microcrystals embedded in a CsI Matrix. Radiation Measurements. – 2013. – Vol. 56. – P. 402–406.
6. N.V.Rebrova, A.S.Pushak, A.Yu.Grippa, T.E.Gorbacheva, V.V.Vistovskyy, S.V.Myagkota, V.L.Cherginets, V.A.Tarasov. Crystal growth, luminescent and scintillation properties of K2BaX4:Eu2+ (X=Cl, Br). Materials Chemistry and Physics. – 2017. – Vol. 192. – P. 356–360.
7. N.V.Rebrova, A.Yu.Grippa, A.S.Pushak, T.E.Gorbacheva, V.Yu.Pedash, O.G.Viagin, V.L.Cherginets, V.A.Tarasov, V.V.Vistovskyy, A.P.Vas’kiv, S.V.Myagkota. Crystal growth and characteriza-tion of Eu2+ doped RbCaX3 (X = Cl, Br) scintillators. Journal of Crystal Growth. – 2017. – Vol. 466. – No 15. – P. 39–44.

Пирч Назар Михайлович

Pyrch Nazar

Associated professor


Scientific interests: Topological Algebra
Author of 80 scientific papers and 3 books
Lectures:
Discrete mathematics
High Mathematic
Mathematic Statistic

Семотюк Остап Володимирович

Ostap Semotyjuk

Senior LecturerDate of birth: 1975 in Lviv.
Place of birth: Lviv, Ukraine
Education: 1992-1997: Student of Physical Faculty of Ivan Franko National University of Lviv;

Professional Employment
He has PhD from 2010.
Since September 2010 he has been working at the Department of Mathematics and Physics of the Ukrainian Academy of Printing as an Assistant (Section of Physics), and from December 2014 he is a Senior Lecturer.
Research interests
Phase transitions, optical properties of dielectric crystals with an incommensurate phase.
Articles:
1. Phase transitions in [N(CH3)4]2ZnCl4 and [N(CH3)4]2CuCl4 crystals related with the incommensurate modulation existence / [S. Sveleba, O. Semotyuk, I. Katerynchuk, I. Kunyo, I. Karpa, Yu. Pankivskyi] // Acta Physica Polonica (a). – 2008. – Vol. 114, No 4. – P. 791–806
2. The Stochastic Mode of the Modulated Structure in [N(CH3)4]2MeCl4 Dielectric Crystals / [S. Sveleba, O. Semotyuk, I. Katerynchuk, Yu. Furgala, Yu. Pankivskyi]// Acta Physica Polonica (a). – 2006. – Vol. 109,No. 6. – P. 695–700.
3. Размерные эффекты в кристаллах [N(CH3)4]2Zn0.58Cu0.42Сl4 / . С. А. Свелеба, И. В. Карпа, И. Н. Катеринчук, Ю. М. Фургала, О. В. Семотюк, И. М. Куньо, Е. И. Фицыч, Ю. И. Панкивский// Кристаллография. – 2013. – Т. 58, № 1. C.113-119
4. 7. Двозаломлюючі та діелектричні властивості у вихідній фазі кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 / С.А. Свелеба, І.М. Катеринчук, I.В. Карпа, О.В. Семотюк, З. Чапля // Український фізичний журнал. – 2008 – Т. 53, № 11. – С.1099–1101.
5. Взаємодія модульованої структури з дефектами у кристалах з несумірною фазою / С.А. Свелеба, І.М. Катеринчук, О.В. Семотюк, І.М. Куньо // Журнал фізичних досліджень. – 2005 – Т. 9, № 1. – С. 334–350.
6.А. Д. Кульчицький, , О. В, Семотюк Програмне забезпечення розрахункових робіт при вивченні фотоіндукованої анізотропії кубічних кристалів // Збірник наукових праць ДРУКОТЕХН. – 2018. - С. 74 – 77.

Мельник Орест Михайлович

Orest Melnyk

Associated professor

Mathematician, PhD

Research Interests
Linear algebra, theory of matrices, matrix polynomial
Author of over 160 scientific papers and methodic findings
Lectures:
Linear algebra
High Mathematic
Books
• Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О.М. Вища математика в задачах і прикладах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано МОН України/ – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 528 с. – ISBN 978-966-2025-91-0.
• Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О.М. Вища математика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано МОН України/ Видавництво «Магнолія 2006» – Львів, 2014. – 342 с. – ISBN 978-966-665-942-5.
• Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О.М., Пирч Н.М. Теорія ймовірностей. Навч. посібник / Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 250 с.
Scientific papers and Conference Reports
• R.V.Kolyada, O.M.Melnyk.. Some properties of determinants of the spatial matrices. 8th International Algebraic Conferens. Iuly 5-12 (2011), Lugansk, Ukraina, – P.167.
• R.V.Kolyada, O.M.Melnyk. Linearization of spatial matrix polynomials// International Mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolaiv V.O.Sychomlinsky National University, 2012. – 240 p. 13-19. 06. 2012 . – P. 141.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Просторові матриці: проблеми і перспективи // Вісник УАД, 2012. С. 71-75.
• О.М.Мельник, Р.В.Коляда. Про приведення многочленних матриць над полем до блочно-діагонального вигляду. // IX Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні 8-13 липня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 240.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Деякі питання розкладу просторових матриць на множники// Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів 4-7.02.14. – Українська академія друкарства, 2014. – С. 109.
• O.M. Melnyk, R.V. Kolyada. Onmonic divisors of polynomial matrices. // Book of abstracts jf the International Algebraic Conference dedicated to the 100th anniversary of L.A.Kaluzhnin will be held on July 7-12, 2014 Taras Shevchenko National University of Kyiv. –– P. 102.
• Коляда Р. В., Мельник О.М. Структура і властивості визначника просторової матриці // Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства). Науково-технічний збірник. Випуск 3 (67) / 2014. – С. 50-54.
• Коляда Р. В., Мельник О.М. Нормальна форма многочленних матриць відносно напівскалярної еквівалентності // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів .02.15. – Українська академія друкарства, 2015. – С. 87.
• Мельник О.М. Звідність унікальних матричних многочленів з одним елементарним дільником до простіших виглядів // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів 17.02.16. – Українська академія друкарства, 2016. – С. 125.
• Коляда Р. В., Мельник О.М. Про напівскалярну еквівалентність поліноміальних матриць // Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (36) 2016. – С. 83 - 88.
• Melnyk O.M., Kolyada R.V. On square roots of integer matrices. // 11-th International Algebraic Conference in Ukraine July 03-07. Kyiv, 2017. Abstracts. – Р. 87.
• Коляда Р. В., Мельник О.М. Локалізація характеристичних коренів регулярних матричних многочленів. // Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (38) 2017. – С. 66 – 69.
• Мельник О.М. Достатня умова факторизації поліноміальних матриць. // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства 16-19 лютого 2017 р. Тези доповідей. С. 85.
• Мельник О.М. Інваріанти перетворюючих матриць до канонічного діагонального вигляду // Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства 27 лютого – 2 березня 2018 р. Тези доповідей. С. 120.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Умови розкладу матричних многочленів на лінійні множники // Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (40) 2018. – 5 с.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Розклад матричних многочленів на лінійні множники // «Інформаційні технології друкарства» ДРУКОТЕХН-2018, збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) VII міжнародної науково-технічної конференції, м. Львів, 15-16 листопада 2018 р. – Укр. акад. друкарства, 2018. – С. 71-73.
• Коляда Р. В., Мельник О. М. Умови розкладу матричних многочленів на лінійні множники // Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (40) 2018. – 5 с.
Outstanding work
• Мельник О.М. К полускалярной эквивалентности полиномиальных матриц //Математические методы и физико-механические поля. 1980, вып. 11. С. 17-21.
• Мельник О.М. Дослідження однієї системи матричних рівнянь //Доповіді АН УРСР. Серія А. – Київ, 1981. – № 1. С. 20-21.
• Мельник О.М. К подобию матричных многочленов //Математические методы и физико-механические поля. 1983, вып. 18. С. 26-30.
• Мельник О.М. О разложении матричного многочлена в произведение линейных регулярных множителей //17 Всесоюзная алгебраическая конференция (14-17 сентября 1983 г.). Тезисы сообщений. – Минск, 1983. С. 150-151.
• Мельник О.М. Подобие матричных многочленов //Математические методы и физико-механические поля. 1984, вып. 20. С.31-38.
• Мельник О.М. Подібність матричних многочленів //Доповіді АН УРСР. Серія А. 1984, № 5. С. 11-14.
• Мельник О.М. Инварианты преобразующих матриц //19 Всесоюзная алгебраическая конференция (9-11 сентября 1987 г.). Тезисы сообщений. Львов, 1987. Ч.1. С. 177.
• Мельник О.М. Об инвариантах преобразующих матриц //Методы исследования диф­ференциальных и интегральных операторов. Київ: Наукова думка. 1989. С. 11-15.
• Казімірський П.С., Мельник О.М. Розв’язання питання напівскалярної еквівалентності многочленних матриць з попарно різними характеристичними коренями //Доповіді АН УРСР. Серія А. Фізико-математичні і технічні науки. – Київ, 1988.– № 11. С. 9-12.
• Казимирский П.С., Мельник О.М. Подобие и строение унитальных матричных многочленов с попарно различными характеристическими корнями //Кольца и модули. 3. Записки научных семинаров Лениградского отделения Математического Института им. Стеклова. Ленинград, 175, 1989. С. 63-68.
• Мельник О.М. Подобие унитальных матричных многочленов попарно различными характеристическими корнями //Международная конференция по алгебре, посвященная памяти А.И.Мальцева (19091067). Новосибирск, 21-26 августа 1989 г. Тезисы докладов по теории колец, алгебр и модулей, /Институт математики СО АН СССР, Новосибирск, 1989 г. С. 86.
• Мельник О.М. К полускалярной эквивалентности полиномиальных матриц //6 симпозиум по теории колец, алгебр и модулей, Львов, 11-13 сентября 1990 г. Тезисы сообщений /Львовский госуниверситет им. И.Я.Франко, Институт прикладных проблем механики и математики АH УССР, Львов, 1990 г. С. 83.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Об однородной факторизации матричных многочленов //Международная конференция по алгебре, посвященная памяти А.И.Ширшова (1921-1981). Барнаул, 20-25 августа 1991 г. Тезисы докладов по логике и универсальным алгебрам, прикладной алгебре /Институт математики СО АН СССР, Новосибирск, 1991. С. 68.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. О подобии и разложимости на множители одного класса матричных многочленов //Республиканская научно-методическая конференция, посвященная 200-летию Н.И.Лобачевского. Одесса, 3-8сентября 1992 г. Тезисы докладов. Часть 1 /Одесский госуниверситет им. И.И.Мечникова, Одесса. С. 20-21.
• Мельник О.М. Строение унитальных матричных многочленов с попарно различными характеристическими корнями //Український математичний журнал /Інститут математики АН України, Київ, 1993, т. 45, № 1. С. 69-76.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. До питання про розкладність многочленної матриці на множники //Шоста Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Київ, 15-17 травня 1997 р. Матеріали конференції /Національний технічний університет України , Київ, 1997. С. 210.
• Мельник О.М., Прокіп В.М. Про матриці над областю головних ідеалів, які володіють властивістю мультиплікативності форм Сміта //Шоста Міжнародна наукова конференція імені акаде-міка М. Кравчука. Київ,15-17 травня 1997 р. Матеріали конференції /Національний технічний університет України , Київ, 1997. С. 276.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Факторизація однорідних многочленних матриць від двох змінних //Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина 1. – Київ: Інститут математики НАН України, 1998. – С. 279-282.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Одночасне обчислення коефіцієнтів характеристичного многочле-на і взаємної матриці //Прикладна математика. Вісник Державного університету "Львівська політехніка", № 341. – Львів, 1998. – С. 136-140.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Про коефіцієнти характеристичного многочлена однорідної многочленної матриці від двох змінних і її факторизацію. //Українська академія друкарства. Наукові записки. Випуск 1. – Львів, 1999. – С.124-125.
• В.М.Прокіп, О.М.Мельник. Про один клас дільників многочленних матриць над полем //Збірник наукових праць. Восьма Всеукраїнська наукова конференція (25-27.09.2001 р., м. Львів). Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Тези доповідей. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С. 61-62.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. До питання про звідність многочленних матриць до простіших ви-дів //Дев’ята Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М. Кравчука. Київ, 16-19 травня 2002 р., Матеріали конференції. – К.: НТУУ "КПІ", 2002. – С. 307. • В.Прокіп, О.Мельник, В.Кузаконь. Про один клас дільників багаточленних матриць над полем //Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 5. Львів, 2002. – С. 39-44.
• O.Mel`nyk, V.Shchedryk. Some properties odd minors inheritable matrices /VISNYK LVIV UNIV. Ser. Mech-Math. 2003. Vol. 61. P. 134-139.
• В.Прокіп, Р.Коляда, О.Мельник. Про структуру матриць над адекватним кільцем //Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Сучасні проблеми математики. – Львів, 2003. – С. 485-486.
• O.Mel`nyk, R.Kolyada. About semiscalar equivalence of polynomial matrices /4th International Algebraic Conference in Ukraine – Lviv, 4-9. 08. 2003. – P. 150-152.
• Коляда Р.В., Мельник О.М, Прокіп В.М. Про факторизацію багаточленних матриць над полем нульової характеристики //Українська академія друкарства. Наукові записки. Випуск 6. – Львів, 2003. – С. 114-117.
• O.Mel`nyk, R.Kolyada. Semiscalar equivalence of polynomial matrices //International Meeting on Matrix Analysis and Applications Dec 14-16 (Sunday - Tuesday), 2003. – Nova Southeastern Universi-ty, Fort Lauderdale, Florida, USA. – р. 8-9.
• Мельник О.М., Коляда Р.В. Про звідність одного класу наборів многочленних матриць напівс-калярно еквівалентними перетвореннями до простіших видів. Десята Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М. Кравчука. Київ, 13-15 травня 2004 р., Матеріали конференції. – К.: НТУУ "КПІ", 2004. – С. 256.
• О.Mel’nyk, R.Kolyada. On the semiscalar equsvalence of polynomial matrices over a field. 5th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. Juli 20-23, 2005, Odessa. – P. 135-136.
• V.Schedryk., О.Mel’nyk. On canonical diagonal form of matrices product. 6th International Algebraic Conference in Ukraine. Abstracts. Juli 1-7, 2007, Kamynets-Podilsky. – P. 188-189.
• Коляда Р.В., Мельник О.М. Лінеаризація матричного многочлена і диференціальні рівняння. //ХШ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука 13-15 трав. 2010 р., Київ: Матеріали конф. – К:, 2010. – С. 253.

Зеліско Михайло Михайлович

Zelisko Mykhaylo

Senior Lecturer


Date of birth: September 24, 1982
Place of birth: Toporiv, Busk district, Lviv region, Ukraine
Education: 2000-2005: Student of the Faculty of Mechanics and Mathematics Ivan Franko National University of Lviv;
Position:  Lector;
Scientific degree:  Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Academic status:  Associate professor;
Research interests: Asymptotic behaviours of Dirichlet series.

Main publications
1. Sheremeta M.M. On the boundedness of and index of the Dirichlet series / M.M. Sheremeta, O.M. Sumyk, M.M. Zelisko // Matem. Studii. – 2003. – V.20, №2. – P.143-150.
2. Зелiско М.М. Про середнi значення ряду Дiрiхле /М.М. Зелiско, М.М. Шеремета // Укр. матем. журн. – 2004. – Т.56, №11. – С.1501-1512.
3. Зелiско М. Модифiкацiя узагальненого порядку цiлого ряду Дiрiхле та її застосування / Михайло Зелiско // Вiсник Львiв. ун-ту, сер. мех.-мат. – 2007. – Вип. 67. – С.147-152.

Шабат Орислава Євгенівна

Oryslava Polyvoda

Assistant professor

Personal information
Date of birth: March 29, 1978 Place of birth: Lviv, Ukraine
Education
1994-1999: Student, Mechanics and Mathematics Faculty of Ivan Franko National University of Lviv; 1999-2003: Post-graduate studies at Ivan Franko National University of Lviv.
Professional Employment
2004-2010, 2017-till now: Assistant professor, Academy of Printing, Department of Physic and Mathematic. Research interests Infinite-Dimensional Topology Main publications 4 Articles, 7 Conference talks, 8 Textbook.
Articles:
1. O.Shabat, M.Zarichnyi. Universal maps of K-spaces. // Mathematical Studii.- 2004.- V.21, No.1. – P.71-80.
2. .Banakh, O.Shabat, M.Zarichnyi. A uniform approach to producing model spaces of infinite-dimensional topology. // General Topology, Geometric Topology and their application. –Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, 1531 (2007). – P.68-74.
3. O.Shabat, M.Zarichnyi. Manifolds modeled on countable direct limits of absolute extensors. // Travayx mathmatiques. – V. XVIII. P. – 111-123.
4. T.Banakh, O.Shabat, M.Zarichnyi. A universal model infinite-dimensional space. // Topology, 2009. – Volume 48, issues 2-4. – P.186-196.

Жовнерук Сергій Володимирович

Serhii Zhovneruk

Assistant professor


Date of birth: May 20, 1988
Place of birth: Rivne City, Ukraine
Education
2005-2010: Student, of the Faculty of Physics of Ivan Franko National University of Lviv;
2011-2014: Post-graduate studies at Ivan Franko National University of Lviv.

Professional Employment

2015-till now: Assistant of Chair of Mathematics and Physics, Academy of Printing.
Research interests

Amorphous Metallic Alloys based on 3-d Transitional Elements
Main publications

3 Articles, 5 Conference talks.
1. S. Mudry, Yu. Kulyk, S. Zhovneruk PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. V. 15, № 1 (2014), Short Range Order Change at Structural Relaxation in Fe75Si6B14Mo5 Amorphous Alloy.
2. S. Uporov, Y.Zubavichus, A.Yaroslavtsev, N.Trofimovac, V.Bykov, R.Ryltsev, S.Pryanichnikov, V. Sidorov, K.Shunyaev, S.Mudry, A.Murzakaev S. Zhovneruk Journal of Non-Crystalline solids. 15 October 2014. Volume 402., Local chemical order in Al92Ce8 metallic glass: The role of 4f-electrons.
3. S. Mudry, Yu. Kulyk, S. Zhovneruk Journal of Alloys and Compounds.  15 February 2014. V586., Nanocrystallization in Fe75Mo2.5Mn2.5Si6B14 amorphous alloy.

Олійник Василь Богданович

Олійник Василь Богданович

Інженер кафедри МіФ

Денека Марія Олексіївна

Денека Марія Олексіївна

Старший лаборант кафедри МіФ

Яньо Зоряна Ігорівна

Яньо Зоряна Ігорівна

Старший лаборант кафедри МіФ

Бібліотека

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з електрики та магнетизму

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з оптики та квантової фізики

3. Фізика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Частина 1

4. Фізика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Частина 2

5. Фізика. Контрольні завдання. Навчально-методичний посібник

6. Індивідуальні домашні завдання з функцій комплексної змінної та операційного числення

Вся література